طی حکمی از سوی دکتر کلانتری صورت گرفت؛ انتصاب اعضای شورای راهبری پارک ملی گلستان

رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی احکامی رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست را به عنوان اعضای شورای راهبری پارک ملی گلستان منصوب کرد.

به گزارش صندوق ملی محیط زیست، دکتر کلانتری طی حکمی مسعود شهسواری رییس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست و امیرمهاجری طهرانی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست را به عنوان اعضای شورای راهبری پارک ملی منصوب کرد.