مطالب وارده

شرح وظایف صندوق ملی محیط زیست

مازیار سلیمان نژاد- عضو هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست و نقش آن در تداوم بقا و سلامت زیستمندان به ویژه انسان بیش از پیش نمایان گردیده است و ایجاد ساز و کارهای مالی کارآمد برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست از جمله ایجاد صندوق ها و موسسات مالی با رویکرد حمایت از برنامه های حفاظت از محیط زیست به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت اجرای طرح ها و پروژه های محیط زیستی و محدودیت منابع مالی دولت ها در این بخش موجب گردید بسیاری از کشورها درصدد تاسیس موسسات مالی در حوزه محیط زیست برآیند، به طوری که با تجمیع عوارض و درآمدهای حاصل از اجرای قوانین و الزامات محیط زیستی و همچنین هدایت کمک ها در سطح ملی و بین المللی در جهت رفع مسایل و مشکلات محیط زیست گام های موثری بردارند.

بخشی از شرح وظایف و فعالیت های صندوق ملی محیط زیست در این مجموعه به اختصار بیان شده است.