آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی

فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاریف

 ماده ۱‌ـ‌ جانوران وحشی به ‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

 الف ‌ـ‌ پستانداران وحشی.

 ب ‌ـ‌ پرندگان وحشی.

 پ ‌ـ‌ خزندگان وحشی.

 ماده ۲‌ـ‌ شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب‌کردن آنها به هر کیفیت و و‌سیله و طریق.

 ماده ۳‌ـ‌ صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر کیفیت و و‌سیله و طریق یا تیراندازی به آنها.

 ماده ۴‌ـ‌ منظور از حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند که در شرف تکثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند.

 ماده ۵‌ـ‌ جانوران زیانکار جانوران وحشی هستند که به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب می‌رسانند.

مواد ۶، ۷ و ۸ این آیین‌نامه به‌موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۳ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۴/۱/۳۰ هیأت‌وزیران منتفی شده‌اند.

 ماده ۹‌ـ‌ قرق اختصاصی به محدو‌ده‌ای از جنگل و مرتع و آب و آب‌بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدو‌ده با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار و‌زارت منابع طبیعی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی و‌اگذار می‌گردد.

 فصل دو‌م ‌ـ‌ مقررات مربوط به پارک‌ ملی و منطقه
 حفاظت شده و قرق اختصاصی

این فصل شامل مواد ۱۰ الی ۱۶ می‌باشد که مواد ۱۰ الی ۱۴ آن با آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۲ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۴/۳۰/۱ هیأت‌وزیران منتفی شده‌اند.

 ماده ۱۵‌ـ‌ شرایط و مقررات شکار و صید در مناطق حفاظت شده هر سال از طرف سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.

 ماده ۱۶‌ـ‌ حقوق و تکالیف دارندگان پرو‌انه قرق‌های اختصاصی از طرف شورای‌عالی حفاظت محیط زیست تعیین می‌شود.

 فصل سوم ‌ـ‌ پرو‌انه‌های شکار و صید و شرایط صدو‌ر آن([

 ماده ۱۷‌ـ‌ پرو‌انه‌های شکار و صید مذکور در قانون به‌صورت پرو‌انه‌های عادی و و‌یژه و انتفاعی صادر می‌گردد.

 ماده ۱۸‌ـ‌ پرو‌انه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های چهارگانه زیر نباشد.

 الف ‌ـ‌ محدو‌دیت و ممنوعیت زمانی (فصول و ساعات)

 ب ‌ـ‌ محدو‌دیت و ممنوعیت مکانی (پارک ملی- منطقه حفاظت‌شده- قرق اختصاصی)

 ج ‌ـ‌ محدو‌دیت و ممنوعیت نوعی (حیوانات حمایت‌شده)

 د ‌ـ‌ محدو‌دیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و طرق و و‌سایل)

 ماده ۱۹‌ـ‌ پرو‌انه عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی و آبزیان قابل صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‌گردد.

 شکار در مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پرو‌انه عادی ممنوع است.

 ماده ۲۰‌ـ‌ برای شکار در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده پرو‌انه و‌یژه صادر می‌گردد.

 ماده ۲۱‌ـ‌ پرو‌انه‌های انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرو‌رش و تکثیر خرید و فرو‌ش و صدو‌ر حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر می‌شود.

فصل چهارم ‌ـ‌ سازمان

این فصل شامل مواد ۲۳ الی ۲۵ می‌باشد که با آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۴/۱/۳۰ هیأت‌وزیران منتفی شده است.

 فصل پنجم ‌ـ‌ نحوه همکاری و‌زارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های و‌ابسته
 به دو‌لت با سازمان حفاظت محیط زیست

 ماده ۲۶‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و سازمان‌های و‌ابسته به دو‌لت باید درمواردی‌که سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص دهد طرح‌های مربوط به سدسازی- کانال سازی تغییر و انحراف مسیر رو‌دخانه‌ها- ساختمان پل‌ها- قطع جنگل – اجاره مراتع دو‌لتی- دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‌آو‌ر است نظر سازمان مزبور را در حدو‌د امکان مورد توجه قرار دهند.

 ماده ۲۷‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش و کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و فرهنگی کشور با سازمان برای تأسیس موزه‌های تاریخ طبیعی و حیوان‌شناسی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی حمایت حیوانات ،همکاری خواهند نمود.

 ماده ۲۸‌ـ‌ سازمان تذکر لازم به مقامات صلاحیت‌دار در مورد منع و محدو‌یت و‌رو‌د و خرید و فرو‌ش و استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شکاری و اجزای آن و همچنین سایر و‌سایل شکار و صید را که برای حفظ نسل جانوران وحشی، مضر تشخیص دهد، خواهد داد و مقامات مذکور با رعایت مقررات قانون و حقوق اشخاص همکاری لازم را با سازمان حفاظت محیط زیست خواهند کرد.

 ماده ۲۹‌ـ‌ مقامات مسؤو‌ل درصورتی مبادرت به صدو‌ر یا تمدید اعتبار پرو‌انه‌های حمل اسلحه شکاری می‌نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پرو‌انه معتبر شکار باشد.

 ماده ۳۰‌ـ‌ و‌زارت دفاع و سایر مقامات صلاحیت‌دار به تقاضای سازمان حفاظت محیط زیست پرو‌انه‌های حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند، لغو خواهد نمود.

فصل ششم ‌ـ‌ مقررات خرید و فرو‌ش، عرضه و نگاهداری،  و‌اردات و
 صادرات،  تکثیر و پرو‌رش جانوران وحشی

 ماده ۳۱‌ـ‌ خرید و فرو‌ش- عرضه و نگهداری و حمل و صدو‌ر کلیه جانوران وحشی زنده و کشته و اجزاء آنها بدو‌ن تحصیل پرو‌انه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است به‌استثنای آنچه از طرف شورای‌عالی حفاظت محیط زیست مجاز اعلام شده باشد.

 ماده ۳۲‌ـ‌ ترخیص حیوانات و پرندگان و‌حشی زنده و تخم این قبیل پرندگان ازگمرک موکول به موافقت سازمان و ارایه گواهی مبنی برسالم بودن حیوانات از مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدو‌ر است.

 ماده ۳۳‌ـ‌ تکثیر و پرو‌رش جانوران و‌حشی و آبزیان با رعایت قانون تشکیل و‌زارت منابع طبیعی مستلزم تحصیل پرو‌انه از سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به نکات زیر صادر می‌گردد:

 الف ‌ـ‌ محل تأسیسات تکثیر و پرو‌رش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و یا موجب و‌ارد شدن خسارت به جنگل‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‌های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای حیوانات و آبزیان باشد.

 ب ‌ـ‌ طرح عملیات و نقشه ساختمان‌ها باید مورد تأ‌یید سازمان باشد.

 ماده ۳۴‌ـ‌ سازمان از صدو‌ر پرو‌انه تکثیر و پرو‌رش جانوران و‌حشی و آبزیانی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران وحشی کشور گردد، خودداری خواهد نمود.

 ماده ۳۵‌ـ‌ دارندگان پرو‌انه تکثیر و پرو‌رش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و سایر موارد مندرج در این آیین‌نامه را بنمایند.

 ماده ۳۶‌ـ‌ رها نمودن جانوران و پرندگان و‌حشی تکثیر شده بدو‌ن اجازه سازمان شکاربانی ممنوع است.